חושן – ניהול פרויקטים

ניהול תכניות בניין עיר, היתכנות ואסטרטגיה

ניהול וקידום אישור תכניות מתאר, תכניות בניין עיר מפורטות ועוד