top of page

מסמך מדיניות לעיר רחובות

הדמיות ותכניות: פרחי צפריר אדריכלים בע"מ

שלב תכנוני

תעסוקה/מסחר

מס׳ יח״ד

יעוד עיקרי

שטח

המזמין

תעסוקה מסחר שטחי ציבור ומגורים

מינהל התכנון

תכלול מגמות התכנון הקיימות וקביעת המתווה התכנוני לעתיד בהיבטים שונים: שלד עירוני ורחובות, כלכלה, פרוגרמה, נוף, שימור, התחדשות עירונית ותשתיות.

bottom of page