top of page

תכנית מתאר מזכרת בתיה

תכנית מתאר מקומית כוללנית

מס' תושבים לשנת היעד כ-30,000 תושבים

שלב תכנוני

תעסוקה/מסחר

מס׳ יח״ד

יעוד עיקרי

שטח

המזמין

לקראת דיון להפקדה בועדה מחוזית

514 אלף מ״ר

9250

7,580 דונם

מגורים

מינהל התכנון

bottom of page