top of page

תכנית מתאר מיתר

תכנית מתאר כוללנית לשנת 2040

מספר תושבים לשנת היעד כ- 40,000 תושבים

שלב תכנוני

תעסוקה/מסחר

מס׳ יח״ד

יעוד עיקרי

שטח

המזמין

דיון להפקדה

כ-1,100,000

10760

39,000 דונם

מגורים מסחר תעסוקה תיירות

מינהל התכנון

bottom of page