top of page

גבעת האירוסים, חדרה

תוכנית מפורטת

אדריכלות ובינוי ערים

שלב תכנוני

תעסוקה/מסחר

מס׳ יח״ד

יעוד עיקרי

שטח

המזמין

פורסמה למתן תוקף

670

כ- 115 דונם

מגורים

משרד השיכון והבינוי

שכונת מגורים חדשה בגבול שמורת טבע חוף גדור וגן לאומי פארק השרון. בעלת בינוי מרקמי, מרחקי הליכה קצרים למבני ציבור ושטחים פתוחים, וקישוריות לשכונות סמוכות. גובה המבנים ומגבלות נוספות שומרים על שמורת הטבע ועל אתר הטלה ארצי לצבי ים.

bottom of page