top of page

הרחוב הראשי כסייפא

תוכנית מתאר מקומית

פרחי צפריר אדריכלים בע"מ

שלב תכנוני

תעסוקה/מסחר

מס׳ יח״ד

יעוד עיקרי

שטח

המזמין

פורסמה למתן תוקף

כ- 100,000

4600

מגורים, מסחר ותעסוקה

הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב

פיתוח הרחוב המרכזי בכסייפה כרחוב עירוני פעיל בעל דופן בנויה וקומת קרקע מסחרית, הקצאת מגרשי מגורים חדשים לאורך הרחוב המרכזי ובסביבתו , וכן שטחים למבני ציבור ושצ"פ. בכניסה ליישוב מוצע מתחם המשלב מסחר, תעסוקה ומלונאות אשר יתפקד כשער ליישוב כולו.

bottom of page