top of page

מתחם הרכב הצפוני, הכניסה לירושלים

תכנית מתאר מקומית

הדמיות ותכנון: פרחי צפריר אדריכלים בע"מ

שלב תכנוני

תעסוקה/מסחר

מס׳ יח״ד

יעוד עיקרי

שטח

המזמין

פורסמה למתן תוקף

כ- 5,600 מ"ר

כ- 3 דונם

תעסוקה, מסחר ותיירות

רמ"י

ברובע הכניסה לירושלים, בקרבת תחנת הרכבת, הרכבת הקלה והתחנה המרכזית. התכנית משמרת מבנים היסטוריים משנות העשרים של המאה הקודמת ומתחברת באמצעותם לרחוב יפו ההיסטורי תוך יצירת שימושי מסחר, תרבות ותיירות, תעסוקה ושטחי ציבור, המתאימים לצרכי הבירה העכשוויים ולמיקומו המרכזי של המתחם.

bottom of page