top of page

עין התכלת, נתניה

תכנית מועדפת לדיור

פרחי צפריר אדריכלים בע"מ

שלב תכנוני

תעסוקה/מסחר

מס׳ יח״ד

יעוד עיקרי

שטח

המזמין

פורסמה למתן תוקף

900

כ- 85 דונם

מגורים, תעסוקה ומסחר

רמ"י

שכונת מגורים ירוקה ונגישה רגלית אל חוף הים מצד אחד, עירונית ושוקקת חיים מצד שני. השכונה משתלבת בשכונות הוותיקות סביבה באמצעות בינוי מרקמי ומעבר הדרגתי בין חדש לישן.

bottom of page