top of page

צפון מערב בנימינה

תוכנית מועדפת לדיור

פרחי צפריר אדריכלים בע"מ

שלב תכנוני

תעסוקה/מסחר

מס׳ יח״ד

יעוד עיקרי

שטח

המזמין

הופקדה בוועדה

כ- 80,000

1900

כ- 340 דונם

מגורים, מסחר ותעסוקה

רמ"י

שכונת מגורים בסמוך לתחנת הרכבת, אשר מצפון לה שטחים ערכיים של נחל התנינים וסביבתו ושולי רכס הכרמל. המרחב הציבורי של השכונה עשיר ומגוון, והבינוי המרקמי מייצר דפנות סדורות למרחב הציבורי, ומתאפיין במגוון טיפוסי בינוי המאפשרים תמהיל דיור מגוון.

bottom of page