top of page

תמל/1064 בן שמן ובית הקשתות, לוד

תכנית בנין עיר מועדפת לדיור

שלב תכנוני

תעסוקה/מסחר

מס׳ יח״ד

יעוד עיקרי

שטח

המזמין

פורסמה למתן תוקף בותמ"ל

מ״ר כ־11,000

4800

כ-860 דונם

מגורים

דירה להשכיר

תכנית שקידמנו עבור 'דירה להשכיר' במסלול ותמ"ל – תכנית בנין עיר מועדפת לדיור. ייחודה של התכנית בכך ששילבה שני מתחמים בעלי אופי שונה לחלוטין, עם שני צוותי תכנון. מתחם אחד בלב העיר העתיקה של לוד שיועד לפינוי בינוי, והשני, הקמת שכונת מגורים חדשה, על פארק רחב ידיים לרווחת השכונה והעיר לוד בכלל. התכנית אושרה בזמן קצר במיוחד, על אף הקשיים שנבעו מאופי המתחמים השונה, ריבוי רשויות מקומיות שלקחו חלק בתהליך, שני צוותי תכנון עם יועצים רבים, התמודדות עם בעיות תשתית משמעותיות כגון סמיכות למסילת רכבת כבד, פשטי הצפה של הנחלים בסביבה תוך דגש בשמירה על הטבע והערכים האקולגיים.

bottom of page