top of page

ברודצקי-הגליל-דוד שוב, נתניה

תוכנית מתאר מקומית

ישר אדריכלים

שלב תכנוני

תעסוקה/מסחר

מס׳ יח״ד

יעוד עיקרי

שטח

המזמין

פורסמה למתן תוקף

275

כ- 5.4 דונם

מגורים

ויתניה ואס.ג'י.אס בע"מ

תוכנית להתחדשות עירונית במרכז נתניה. במבני המגורים החדשים גם משרדים, וגני ילדים עם חצרות בקומת הקרקע. התוכנית מחזקת את המרחב הציבורי ואת הקישוריות הרגלית והמוטורית ע"י הוספת שטח פרטי פתוח המקשר את הבלוק רגלית מדרום לצפון, וקביעת דרך חדשה במקום דרך ללא מוצא.

bottom of page