top of page

מבצע סיני 25-27 בת ים

תכנית מפורטת לפינוי-בינוי ביוזמת דיירים ובליווי החברה להתחדשות עירונית

הדמיות ותוכניות: כנען שנהב אדריכלים בע"מ

שלב תכנוני

תעסוקה/מסחר

מס׳ יח״ד

יעוד עיקרי

שטח

המזמין

פורסמה למתן תוקף הוצאת היתר

144

כ־3 דונם

מגורים

דיירים

התוכנית ביוזמת בעלי הזכויות במתחם, רבים מהם חברי ילדות שהתגוררו בשכונה בילדותם וברבות השנים, ירשו את נכסי ההורים. בעלי הזכויות בדקו את הזכויות של תמ"א 38/2 ושהבינו כי זכויות אלו אינן מקנות להם אפשרות לדירה חדשה עם התוספת שקוו לה, פנו אלינו על מנת שנייצג אותם ונכין עבורם תוכנית לפינוי בינוי, נכין עבורם מכרז ליזמים, ונלווה אותם עד לסוף שנת הבדק בפיקוח על הבניה.

bottom of page