top of page

מתחם פרי מגדים, נחלת יצחק, ת"א

תכנית מפורטת לפינוי-בינוי במסלול רשויות

תכנון והדמייה: פרחי צפריר אדריכלים בע״מ

שלב תכנוני

תעסוקה/מסחר

מס׳ יח״ד

יעוד עיקרי

שטח

המזמין

פורסמה למתן תוקף

75

500 מ״ר

כ־4 דונם

מגורים

עיריית ת״א־יפו

תכנית שאותרה על ידנו כראויה לפינוי בינוי, ובשל חשיבותה להתחדשות העירונית של השכונה והאזור, קודמה ביוזמת עיריית תל אביב, במסלול התחדשות עירונית של משהב"ש.
איתרנו את בעלי הנכסים, הצגנו את החזון ורתמנו את עיריית תל אביב ליוזמה.
על אף המורכבות של מתחם, המאופיין בשימושים מעורבים ופעילים, של מגורים, מסחר ומלאכה, גיבשנו תכנית בשיתוף בעלי הנכסים והבאנו לאישורה, בזמן קצר במיוחד.
בימים אלו, בעלי הנכסים בחרו יזם והפרויקט בתהליכי מימוש!

bottom of page