top of page

עמק ברכה, תל-אביב

תכנית מפורטת להתחדשות עירונית

הדמיות ותכנון: פרחי צפריר אדריכלים בע"מ

שלב תכנוני

תעסוקה/מסחר

מס׳ יח״ד

יעוד עיקרי

שטח

המזמין

פורסמה למתן תוקף

49

40,000

כ- 6.5 דונם

מסחר, תעסוקה, מלונאות ומגורים

עיריית ת"א-יפו

פינוי מגרשי תעשייה בשכונת נחלת יצחק ויצירת מתחם מעורב שימושים אשר בו מסחר, תעסוקה ומלונאות בהיקף של 32,250 מ"ר וכן 112 יח"ד. התכנית מעוצבת תוך התאמה לאפשרות של קירוי נתיבי איילון והפיכתם לשטח פתוח.

bottom of page