top of page

תא/3944 - וינגייט לה גוארדיה, תל אביב

תכנית מפורטת לפינוי-בינוי במסלול רשויות

הדמיות ותוכניות: פרחי צפריר אדריכלים בע"מ

שלב תכנוני

תעסוקה/מסחר

מס׳ יח״ד

יעוד עיקרי

שטח

המזמין

פורסמה למתן תוקף

410

16,000 מ״ר

כ־10 דונם

מגורים ותעסוקה

עיריית ת״א־יפו

תוכנית שהתחילה כאשר בעלי הזכויות החלו להתארגן בעצמם, התחלקו לשני מתחמים וחתמו הסכמים עם יזמים. במקביל לתהליך ההתארגנות, התחלנו לנהל עבור עיריית תל אביב תוכנית פינוי בינוי במסלול רשויות מקומיות, לאחר הכנת תוכנית מדיניות לכל רחוב לה גוארדיה. למדנו לעומק את הרצונות של בעלי הזכויות והמורכבות הקיניינית וכן הבאנו בחשבון את הזכויות שיש לעירייה עצמה בתוכנית עד שהצלחנו להגיע ביחד עם בעלי הזכויות לתוכנית כלכלית ואיכותית תוך שמירה על עצים ותיקים

bottom of page